Algemene voorwaarden

Een salon waar u een goed gevoel krijgt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden Beautysalon Camée

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, app, online via onze website, Facebook pagina of onze Instapgram pagina,

gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Camée en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Camée persoonlijk, e mail, app of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal

Beautysalon Camée het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautysalon Camée de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

3. Inspanningen Beautysalon Camée

Beautysalon Camée zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Beautysalon Camée zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling

Beautysalon Camée vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Beautysalon Camée via factuur, deze binnen 14 dagen te voldoen.

5 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautysalon Camée tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Beautysalon Camée aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Beautysalon Camée neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beautysalon Camée behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon Camée zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Beautysalon Camée is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Camée  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beautysalon Camée is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Beautysalon Camée niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

8 Beschadiging & diefstal

Beautysalon Camée heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Camée meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautysalon Camée. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Beautysalon Camée de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Als de klacht betreft over de kwaliteit van het haar en/of over de manier van inzetten, zal ten alle tijde worden gevraagd om onze salon te bezoeken, zodat Beautysalon Camée kan beoordelen of de klacht gegrond is. Wil de klant niet onze salon bezoeken, zal Beautysalon Camée op geen enkele wijze verantwoording, kosten en/of geld retourneren.

Beautysalon Camée is aangesloten bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

10. Gegevens

U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan Beautysalon Camée. E-mail, telefoonnummer en uw woonadres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Beautysalon Camée zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Camée het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Beautysalon Camée zijn maximaal 12 maanden geldig, na datum van afgifte. Wij geven geen geld terug.

Adres

Middelburgseweg 49

2771 NH Boskoop

Tel: 06 20775038

info@saloncamee.nl

Bank rekeningnummer: NL17RABO 0309842484

t.n.v. MA Binken-van Leeuwen

k.v.k. 28091812

BTWnr. NL001124091B63

www.saloncamee.nl

Instagram Facebook

Wilt u meer informatie over Beautysalon Camée of wilt u
een afspraak maken? Neem dan contact op!

 

Beautysalon Camée
Middelburgseweg 49
2771 NH Boskoop
06 20 77 50 38
info@saloncamee.nl

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 08:00 - 18:00
Donderdag 08:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 18:00


Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
KvK 28091812
BTW NL001124091B63